Blast

10 tekstów – auto­rem jest Blast.

Ta­ki po­nury dzień, od­chodzę, zas­ta­nawiam się czy żyć czy nie, bo i tak nie war­to, ty­le wy­lanych łez, ty­le smut­ku, ty­le bólu.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2014, 17:24

Zas­tanówcie się przez pięć mi­nut cze­go tak na prawdę chce­cie, ale nie zachcian­ki na je­den dzień czy miesiąc, tej is­kier­ki ra­dości. Ja chciałabym być po pros­tu szczęśli­wa, chcę stanąć przed lus­trem i to wyk­rzyczeć, żeby wszys­cy wie­dzieli, że przed­tem miałam ok­rop­nie głębo­ki ból, nieustający... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 listopada 2013, 22:09

Za­pukałeś, ot­worzyłam, zos­tałeś, kocha­liśmy,tęskni­liśmy,uśmie­cha­liśmy, lecz te­raz nie ma cie tu, nie ma cię ze mną, obok mnie ani w pob­liżu, dlacze­go, od­po­wiedz kocha­nie, cze­mu mnie tak zra­niłeś? Przep­raszam, ale od­szedłeś ty, więc odejdę ja, może się spot­ka­my, tam na końcu, tam na końcu tej ścieżki pro­wadzącej do ra­ju..do miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2013, 02:00

Nie znaj­du­jemy się w niebie, nie jes­teśmy w ra­ju, jes­teśmy w życiu, który nie jest łat­we,pros­te,wrażli­we, jes­teśmy w piek­le. Więzienie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2013, 19:45

Jest tak blis­ko, ale tak da­leko. Kocham go. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 września 2013, 22:49

Nasze życie składa się z se­rii chwil.
Pozwól mi odejść.
Chwile...
Wszys­tkie zgro­madzo­ne w tej jednej.
~Now is good. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2013, 19:18

na prawdę wo­le ciężkie chwi­le, niż żal, że to już ko­niec..nig­dy nie powróci.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 lipca 2013, 00:04

nie łudźmy się ze spot­ka nas szczęście, jak innych.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 maja 2013, 16:16

co za piękne uczu­cie, gdy is­kra miłości znaj­dzie się po między ludźmi.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 maja 2013, 17:32

Nie ob­wi­niaj­my in­nych za swo­je błędy, bo to my je stworzyliśmy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 maja 2013, 18:17

Blast

Z każdą ko­lejną mi­nutą co­raz bar­dziej się uzależniam Co­raz częściej od­czu­wam brak...cze­goś istotnego Jes­teś jak biała czekolada Wciąż mam niedo­syt Ciebie i Two­jego spojrzenia To jak nałóg. Kocham Cię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blast

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność